دوباره گوگوش FIVETAMUSIC

دوباره

زمان آهنگ: 4 دقیقه و 12 ثانیه
تاریخ: آبان 04، 1401

تو ای تعبیر رویاهای سرخورده تو ای تسکین روح خاک افسرده تویی که همچنان تنها ایستادی پُر از مهسا پُر از نیکای و فریادی پُر از مهسا پُر از نیکای و فریادی ایران من، شکنجگاه بی گناهان ایران من، هشتاد و چند ملیون گروگان هم بغض من، شب گریه میرسه به طوفان ای همخونه، ایران دوباره میشه ایران ایران دوباره میشه ایران زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی توی خاکی که جدالش قدرتش مردونس تو برای حق زن بودن من ایستادی من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم ای طلوع اولین تجربه آزادی مسیر رو به فردارو توو تاریکی نشون دادی هزاران ضربه ی سنگین زدن اما نیوفتادی تو رو از دور تماشا نه فقط میشه ستایش کرد شما استوره هامونین فقط باید پرستش کرد تو رو از دور تماشا نه، فقط میشه ستایش کرد شما استوره هامونین فقط باید پرستش کرد ایران من، شکنجگاه بی گناهان ایران من، هشتاد و چند ملیون گروگان هم بغض من شب گریه میرسه به طوفان ای همخونه ایران دوباره میشه ایران ایران دوباره میشه ایران ایران من، شکنجگاه بی گناهان ایران من، هشتاد و چند ملیون گروگان هم بغض من شب گریه میرسه به طوفان ای همخونه ایران دوباره میشه ایران ایران دوباره میشه ایران