آروم قدم بزن مسیح & آرش آپ FIVETAMUSIC

آروم قدم بزن

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 5 ثانیه
تاریخ: اسفند 25، 1397

هنوزم به یاد تو دیوونه بازیات دلم میخواد پاهام کنار پای تو راه بیاد هنوزم با‌جون ودل اسمت میاد دستام میلرزه من اونم اونی که بدجوری از این دوری میترسه اروم قدم بزن کنار من اروم ببین دلم بی تو شده داغونه داغون روی در و دیوار شهر جا مونده جای تموم خاطره هامون اروم اروم قدم بزن کنار من اروم ببین دلم بی تو شده داغونه داغون روی در و دیوار شهر جا مونده جای تموم خاطره هامون اروم هنوزم درگیرتم میسوزم‌چه اروم میرم زیر بارون به یادتموم خاطره هامون من اونم همونی که برای تو پر میزد برای تو تو جا گذاشتی اخه تموم رد پاتو اروم قدم بزن کنار من اروم ببین دلم بی تو شده داغونه داغون روی در و دیوار شهر جا مونده جای تموم خاطره هامون اروم اروم قدم بزن کنار من اروم ببین دلم بی تو شده داغونه داغون روی در و دیوار شهر جا مونده جای تموم خاطره هامون اروم