خواستم کردی (ونپلوگد) یاسین ترکی FIVETAMUSIC

خواستم کردی (ونپلوگد)

زمان آهنگ: 4 دقیقه و 12 ثانیه

هیچ وقت پر رنگ نبودی این باعث شد ازت دورتر شم هیچوقت صادق نبودی این باعث شد بی اعتماد شم بی احساس شم کم رنگ تر شم ازت دور شم کنار من با فکر اون به یاد اون دیگه بسه خستم کردی تو به این حالت عادت کردی لطفا برو اینجوری راحت ترم من به تنهایی این روزا خودمو آروم کردم دنبال راههای بی خود و غلطی تو چه میفهمی از خاطرات لعنتی نمیدونستم با تو چیزی تش نیست دیگه تو رو نمیدم مثل قبل تشخیص تو راه رابطه با من شدی منحرف خسته از دورغات به شکلای مختلف میشه که بگذره بی تو یه ساعتم تو خودت منو کردی بد عادتم دیگه بسه خستم کردی تو به این حالت عادت کردی لطفا برو اینجوری راحت ترم من به تنهایی این روزا خودمو آروم کردم