از عشق بگو دنیا FIVETAMUSIC

از عشق بگو

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 9 ثانیه
تاریخ: خرداد 06، 1403

هی به من از دل دیوونه نگو من خودم آخر دیوونگیم به من از خستگی راه نگو من خودم آخرت خستگیم به من از عشق بگو به من از عشق بگو به من از عشق بگو من خودم تا ته دنیارو یه عمر گشتم این راهو یه عمر رفتم و برگشتم (جایی نرسیدم) نرسیدم به قراری نشدم منتظر اسب سفیدی و سواری (از عشق دست نکشیدم) نکشیدم خودمو سمت کسی وقتی زمین خوردم، بد باختم، کم بردم پا پس نکشیدم به من از مستی و میخونه نگو من خودم ساقیه صاحب نظرم خبر از معرفت یار نده من خودم از همه چیز با خبرم به من از عشق بگو به من از عشق بگو به من از عشق بگو من خودم تا ته دنیارو یه عمر گشتم این راهو یه عمر رفتم و برگشتم (جایی نرسیدم) نرسیدم به قراری نشدم منتظر اسب سفیدی و سواری (از عشق دست نکشیدم) نکشیدم خودمو سمت کسی وقتی زمین خوردم، بد باختم، کم بردم پا پس نکشیدم به من از اونکه دلش هر طرفی میره نگو به من از اونی که تب نکرده میمیره نگو به من از اون که برای همه میمیره نگو به من از عشق بگو به من از عشق بگو به من از عشق بگو من خودم تا ته دنیارو یه عمر گشتم این راهو یه عمر رفتم و برگشتم (جایی نرسیدم) نرسیدم به قراری نشدم منتظر اسب سفیدی و سواری (از عشق دست نکشیدم) نکشیدم خودمو سمت کسی وقتی زمین خوردم، بد باختم، کم بردم پا پس نکشیدم