یکی در میون (فت کنیس) سیجل FIVETAMUSIC

یکی در میون (فت کنیس)

زمان آهنگ: 4 دقیقه و 1 ثانیه

میچینم اشکاتو دیگه از رو چشام نمیخوام ببینم نگاتو تو نگام بم بگو خوبه حالم بگو خوبه حالم نمیخوام ببینم نگاتو تو نگام نمیخوام بچینم اشکاتو از چشام بم بگو خوبه حالم هر کاری کردم بشم یک تو بم میگفتی از مه دلت پر ولی باز زنگ میزدی سه صبح بت میگفتم دیگه ولش کن موده کاراییب بودیم رگتون قبل از اینکه طوفانه بشه تند لیوان جلومه سکش پر تا یکه ظهر ما دوتا یکی در میون اون روزارو سوزوندیم رفتش هرچی بود خوباشو نمیشه بگی بد کی بود ما یکی در میون ما دوتا یکی در میون اون روزارو سوزوندیم رفتش هرچی بود خوباشو نمیشه بگی بد کی بود ما یکی در میون نگو خوبه حالم نگو روبه راهم بی تو اکسیژن نیست روی ماهم هیزم شومینم چوبه دار ام تویه استخر برم هم شوره آبم خواستم بت بگم روی فولت کاره ام لجبازی فقط این بوده کارم روی موده هارم وقتی توره قاره ام چند روزو دارم بعد تویه غار ام رو لباسم هنوز بوته بازم بس که هر شب لخت فقط تویه آن ام سیجل ولی هم قد مورچه ها ام کوله بارم این روحه لاغر کل زندگیم کامینگ سونه واسم تو این شطرنج مات شدم خونه آخر بازی توم شد بی سوت داور سخته ولی باید کنم اونو باور ما دوتا یکی در میون اون روزارو سوزوندیم رفتش هرچی بود خوباشو نمیشه بگی بد کی بود ما یکی در میون ما دوتا یکی در میون اون روزارو سوزوندیم رفتش هرچی بود خوباشو نمیشه بگی بد کی بود ما یکی در میون توام زدی بدجور کردی منو غریبه ات زود چیزی نمیگفتی ولی از دور هرروز بیشتر بودی بد و مغرور فقط دنبال شکار لحظه امشب کیه برات بماله لثه حرفات به کنایه وصله کاری کردی بشه که شاهت یزدگرد شروع نکن باز یکی به دو نمیخواد بگی اصلا هرچی بگی وتو ادا در نیار پاک بکن گریمتو بزار آزاد بشیم دیگه بریم به کل ندارم اصلا حس گله تنها واستادم بالای اسکله تو این فکر که چرا نشد سلسله این کینگ و کویین شدن اسکلت ما دوتا یکی در میون اون روزارو سوزوندیم رفتش هرچی بود خوباشو نمیشه بگی بد کی بود ما یکی در میون