دارا دارا ده تالک دون & فدی FIVETAMUSIC

دارا دارا ده

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 7 ثانیه
تاریخ: اسفند 09، 1402

دره دره د دیگه بیس چاری میریم نانس پیک دره دره ده میگی چرا نیسی بام آنست بیب دره دره د قرار نیس آدم شیم ما مثکه دره دره د‌ نیسم فازه زنو بچو کالسکه خیلی هایم بزن به لیوانم‌ سلوت رفیقا جم عجب پارتنری دارم سلوت بلوط بلوط تیر تو پلوت همه رفتیم هپروت جمال جمالک جبلو شیک ات شیک ات میریم بالا مثه پیجت بیبه شیک‌ات شیک ات میخوام ببینمت نیکد بیبه شیک ات شیک ات انگار کاردی بیه فیکت بیبه شیک ات شیک ات ۲ چیم مثه دریکه دره دره د دیگه بیس چاری میریم نانس پیک دره دره ده میگی چرا نیسی بام آنست بیب دره دره د قرار نیس آدم شیم ما مثکه دره دره د‌ نیسم فازه زنو بچو کالسکه وزه برنامه هارو ستاپ کرده خونشونو کلاب همه ی عکسارو ایردراپ کرده پسراشو ‌کراپ بم میگه اکس مکساشو بلاک کرده منو انتخاب ولی تو دایرکت انقلاب کرده جلو دوربین حجاب منم باز همرو مالیدم بعدم تا تهشو چاقیدم داف خوبه رو تا دیدم گفتم وای زنتو میام دستمه یه هنسی هم بالا سی ام فیسی هم بیبی ام برام مسئله ای نی بری هم خدافظی نمیکنم ابی ام دره دره د دیگه بیس چاری میریم نانس پیک دره دره ده میگی چرا نیسی بام آنست بیب دره دره د قرار نیس آدم شیم ما مثکه دره دره د‌ نیسم فازه زنو بچو کالسکه تند تر تند تر (بیا) تند تر تند تر (شوله) تند تر تند تر (بیا) تند تر تند تر (شوله) میگه شب شه میرم خونه نرو هم دیره هم دوره اینجا نقدا میشن لوله بجاش تتر تو کیف پوله، بیا در در د آی ام دی بی فیسو میدم ده از ده دهو دهو ده شدی توی دافای محله اول در در د زدم ۳تا پیک سنگین دارم بدن درد در در د ایرانیه پارتی شل لل ل دره دره د دیگه بیس چاری میریم نانس پیک دره دره ده میگی چرا نیسی بام آنست بیب دره دره د قرار نیس آدم شیم ما مثکه دره دره د‌ نیسم فازه زنو بچو کالسکه باز دادیم یه کار بمب کارا گرفت مثل آبجوم تو کیف پول نمیشه پولام گم حمید معصومی نژاد رم