کوکاینا علیرضا جج & سپهر خلسه FIVETAMUSIC

کوکاینا

زمان آهنگ: 2 دقیقه و 34 ثانیه
تاریخ: بهمن 16، 1402

جمعه آفم همه دافن میگن جی جی نخواب با فن همش تینیج اَی کثافت رو پولا سپی خلصه، نمیرقصه (چون) خیلی خزه نگو لاین کو هماهنگه، نباش لنگ کوکولا کوکائینا با اینا با اونا و اینا کوکائینا با اینا با اونا و اینا کوکائینا با اینا با اونا و اینا کوکائینا با اینا با اونا و اینا دو تا خط اینور، دو تا خط اونور هنوز جوونم، عنش دراومد دو تا خط اینور، دو تا خط اونور هنوز جوونم، عنش دراومد سپی مسئول مشروباست باید برم خونه آخه دارم بتچ رو گاز معمولا زیادی که شنگولم فرداش عکس در میاد توی مطبوعات میکونه Belly Dance صد دلاریو به سینش چسبوندم گفتم بیبی بسه سپی نمیرقصه بعد شو بد جور نسخه لبشو اَاَ اوه لَ لَ شب جمعست اومدن تا دهِ صبح ام موندن اَه لاینا کلمبیا تانگو جلوم بیا Aah ista bonita Nist ist o komita کوکائینا با اینا با اونا و اینا کوکائینا با اینا با اونا و اینا کوکائینا با اینا با اونا و اینا کوکائینا با اینا با اونا و اینا دو تا خط اینور، دو تا خط اونور هنوز جوونم، عنش دراومد دو تا خط اینور، دو تا خط اونور هنوز جوونم، عنش دراومد واینو بگیر لاینو بده وگرنه این بالا به ما نمیرسی واینو بگیر لاینو بده وگرنه این بالا به ما نمیرسی