داشته پروانهها کورش & سوگند FIVETAMUSIC

داشته پروانهها

زمان آهنگ: 4 دقیقه و 3 ثانیه

وقتی برگشتی واسم از دریا بگو از سختیای راه بگو چی آخر این جاده بود وقتی برگشتی با من از فردا بگو از دشت پروانه ها بگو از قاصدک آرزو برگرد واست از دردام بگم از گریه ی ابرا بگم از این من تنها بگم نمی دونم کجایی تو اصن این پروانه ها میگیرن هی سراغتو ازم بهشون قول دادم که میای رومو زمین نزن یه سر به ما بزن قاصدکا ازت خبری ندارن به ابرا بگو که نمیای الکی نبارن با ساعتا صنمی ندارم بگو عقربه ها انقدر سر به سر من نزارن پروانه ها با من همه قهر کردن تا تو بیای تا تو بیای تا تو بیای قاصدک ها گشتن کل دشتا دنبال تو که بیای تو که بیای تو که بیای سوت کور شب بی چشای تو آسمون من بی ستاره شد برام پر نکرد کسی جای تو آخ دل من فقط میره واسه تو تا گردن بودیم زیر آب با کل این دنیا بی حساب الان رو شونه کی چشات میره خواب برگرد نیای منو بده کی نجاتو برگرد همه کس من نیستی تنگ هر نفس من برگرد گل آرزوم، آرزوم دشتمون با یه اشاره سوخت وقتی برگشتی واسم از دریا بگو از سختیای راه بگو چی آخر این جاده بود وقتی برگشتی با من از فردا بگو از دشت پروانه ها بگو از قاصدک آرزو برگرد واست از دردام بگم از گریه ی ابرا بگم از این من تنها بگم برگرد همه کس من نیستی تنگ هر نفس من برگرد گل آرزو دشتمون با یه اشاره سوخت برگرد همه کس من نیستی تنگ هر نفس من برگرد گل آرزو دشتمون با یه اشاره سوخت