دیره دیگه پوبون FIVETAMUSIC

دیره دیگه

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 43 ثانیه
تاریخ: دی 26، 1399

پشیمونی دیره دیگه حتما پریشونی و معلوم میشه زیر خندت من نمیگیره دیگه دردم بیا چاقوتو درش بیار اَ توی قلبم این شعرو برات صد بار نوشتم کاش زودتر از تو یادم بری نه هنو نگاهت با منه حرفایی که میزدی و یادمه عکسارو کوبید رو در دیوار میمیرم میبینم سردی بام اگه میگم میرم دروغ تهدیدام دروغ تهدیدام عکسارو کوبید رو در دیوار میمیرم میبینم سردی بام اگه میگم میرم دروغ تهدیدام دروغ تهدیدام این شعرو برات صد بار نوشتم کاش زودتر از تو یادم بری نه هنو نگاهت با منه حرفایی که میزدی و یادمه عکسارو کوبید رو در دیوار میمیرم میبینم سردی بام اگه میگم میرم دروغ تهدیدام دروغ تهدیدام عکسارو کوبید رو در دیوار میمیرم میبینم سردی بام اگه میگم میرم دروغ تهدیدام دروغ تهدیدام پشیمونی دیره دیگه حتما پریشونی و معلوم میشه زیر خندت من نمیگیره دیگه دردم بیا چاقوتو درش بیار اَ توی قلبم این شعرو برات صد بار نوشتم کاش زودتر از تو یادم بری نه هنو نگاهت با منه حرفایی که میزدی و یادمه عکسارو کوبید رو در دیوار میمیرم میبینم سردی بام اگه میگم میرم دروغ تهدیدام دروغ تهدیدام عکسارو کوبید رو در دیوار میمیرم میبینم سردی بام اگه میگم میرم دروغ تهدیدام دروغ تهدیدام این شعرو برات صد بار نوشتم کاش زودتر از تو یادم بری نه هنو نگاهت با منه حرفایی که میزدی و یادمه پشیمونی دیره دیگه حتما پریشونی و معلوم میشه زیر خندت من نمیگیره دیگه دردم بیا چاقوتو درش بیار اَ توی قلبم