هربار این دارو مکان بند FIVETAMUSIC

هربار این دارو

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 12 ثانیه
تاریخ: خرداد 29، 1396

صدای خنده هات هنوز توی گوشمه عطری که میزنی رو لباسیه که میپوشمه دیگه بدونِ من یه قدمم بر ندار یه چیزی بت میگم این دفعه رو نه نیار هر بار این درو ، محکم نبند نرو این چشمای ترو نکن تو بدتر و نفسم میبره ، دلِ من دلخوره بی تو از دلهره ، هر دقیقه ش پره هر بار این درو ، محکم نبند نرو این چشمای ترو نکن تو بدتر و نفسم میبره ، دلِ من دلخوره بی تو از دلهره ، هر دقیقه ش پره بدونِ تو بدون از این زندگی سیرم به جون هردومون نباشی از دست میرم درا رو وا نکن و حرف رفتنو نزن نه دیگه تا نکن به هر دلیلی بد با من هر بار این درو محکم نبند نرو این چشمای ترو نکن تو بدتر و نفسم میبره ، دل من دلخوره بی تو از دلهره ، هر دقیقه ش پره هر بار این درو محکم نبند نرو این چشمای ترو نکن تو بدتر و نفسم میبره ، دل من دلخوره بی تو از دلهره ، هر دقیقه ش پره