ریز پیچید (افکس رمیکس) مسیح & آرش آپ FIVETAMUSIC

ریز پیچید (افکس رمیکس)

زمان آهنگ: 5 دقیقه و 9 ثانیه
تاریخ: مهر 28، 1398

رفت، نتونستم مانع شم رفت، خیلی آسون از پیشم سرِ کی،اون منو از یاد برد سرِ چی، تو بگو منم قانع شم ساده دادی ترجیح منو به اون یکی هِی باشه یادت رفتی تنها بمونم تا کی؟ کِی می خوای بفهمی من نیستم کامل بی تو، چرا اینقد بی رحمی کمی با عشق من تب کن و کمی با عشق من، تو تب کن کمی به پای من صبر کن نرو کمی به پای من صبر کمی حوصله کن، با من بمون کمی حوصله حیفه کمی حوصله کن، با من بمون کمی حوصله کمی با عشق من تب کن و کمی با عشق من، تو تب کن کمی به پای من صبر کن نرو کمی به پای من صبر کمی حوصله کن، با من بمون کمی حوصله حیفه کمی حوصله کن، با من بمون کمی حوصله ریز پیچید، رفت با کسیکه میز می چید واسه ما، چشامون تیز می دید، داستان تهش تلخه، دیگه همش رفته راهی که تو اینجوری داری می ری برگشته اونم با اونایی که لِوِلِ شون هفت هشته می گذرم می ذارم گیتار بزنه چشما هنو مونده بیدار یه نَمه دقیقه ها هی میشه لاک پشتی طِی جایِ خالی تو هم با خاک پر میشه تقصیر تو نی خودم گاف دادم تو زندگیم بدون بلیط رات دادم گذشت از سرم آب در کُل توام اگه دیدی برا داداش صبر کُن نشنوم بری بگی به سَر سنگ خورد می فهمی؟ کمی با عشق من تب کن و کمی با عشق من، تو تب کن کمی به پای من صبر کن نرو کمی به پای من صبر کمی حوصله کن، با من بمون کمی حوصله حیفه کمی حوصله کن، با من بمون کمی حوصله