دیوونس حمید سفت & مهدی سفید FIVETAMUSIC

دیوونس

زمان آهنگ: 3 دقیقه و 44 ثانیه
تاریخ: دی 03، 1395

به همونی که دل نمی بنده بگو با تو همسازم به اونی که باهام نمی مونه بگو تو می دونی که من بی تو می بازم بگو بهش اینجا یه مردی هست که دیوونه س هر روز عالمو فحش میده میره بیرون جر و بحث با هر آشغالی که میبینه میگه اون رفته اما باور نداره رفتی اون دیوونس اون دیوونس بگو بهش مستم الکل هست کلت تو دست نعره میزنه من مست نیستم که عادیم ولم کنید چیزی نمی خوام آنی بعد میگه فقط بگید لیلا از اینجا گذشت بگی نه به هر آدمی میگه لیلا از اینجا گذشت اون دیوونس اون دیوونته بگو بهش ما هم خسته شدیم نمی دونیم کنیم باور نعره های ظهر یا که گریه های شب جلوی عکس مادر نداره مونس ، یه خواهر میگیم آخه آدم رفته داشی یارو هر جا خاطره شی میشه داغون نمی دونیم این عشقه یا که فاجعه س نمی دونه تو این شبا تو هم کردی به یکی عادت بدونه جان به جان تسلیم می کنه جلوی تقدیر به علی آخر اون دیوونس اون دیوونته به همونی که دل نمی بنده بگو با تو همسازم به اونی که باهام نمی مونه بگو تو می دونی که من بی تو می بازم نمیای ؟ نمیای ببینیش واسه آخرین بار بگی بهش تمومه برو تو هم با یه آدمی باش که میخوادت نمیای بیا نذار بکنه جون انقد اون میخوادت انگار آسمون میاد پایین زمین بره آسمون بی تو خوب نمیشه حال اون حال اون چی گفتم مگه تو هم بودی فکر حال اون دیگه حالمون بهم میخوره از حال اون راستی عشقی بپا شکایتو نبره پیش صاحب آسمون هر چند اون انقد دوست داشته که بگو آپه رو بگو کل هفت آسمون بیان بگن کو اون دربدر بی نشون آدرستو نمیده بشون نمیده بشون ناراضیه میگه فقط ببینمش کافیه دیگه مام افتادیم از کت و کول از بس کردیمش جمع و جور از هر چی گذر و میخونه دیوونه این دیوونه دیوونته خودتو بده نشون این دیوونته این دیوونته به همونی که دل نمی بنده بگو با تو همسازم به اونی که باهام نمی مونه بگو تو می دونی که من بی تو می بازم