من ماست محسن نامجو FIVETAMUSIC

من ماست

زمان آهنگ: 8 دقیقه و 30 ثانیه
تاریخ: خرداد 08، 1393

من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه در شهر یکی کس را هوشیار نمی‌بینم هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه شوریده و دیوانه شوریده و دیوانه شوریده و دیوانه جانا به خرابات آ تا لذت جان بینی جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه چون کشتی بی لنگر کژ می‌شد و مژ می‌شد در هر نظرش مضمر صد گلشن و کاشانه جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه بی صحبت جانانه بی صحبت جانانه بی صحبت جانانه من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه من مست و تو دیوانه ما را که برد خانه صد بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه در شهر یکی کس را هوشیار نمی‌بینم هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه شوریده و دیوانه شوریده و دیوانه شوریده و دیوانه جانا به خرابات آ تا لذت جان بینی جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه گفتم ز کجایی تو تسخر زد و گفت ای جان نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه نیمیم ز جان و دل نیمیم ز آب و گل نیمیم لب دریا نیمی همه دردانه ای لولی بربطن زن تو مست‌تری یا من ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه چون کشتی بی لنگر کژ می‌شد و مژ می‌شد وز حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه