همش محسن نامجو FIVETAMUSIC

همش

زمان آهنگ: 5 دقیقه و 16 ثانیه
تاریخ: بهمن 04، 1392

روزی شدم به نوره، نوره پخش و هوا رفت روزی شدم به سوله، سوله ریخت و به‌گا رفت روزی شدم به تهی، غش کرد و دلش گرفت و رفت روزی شدم به صداقت، وای وای وا وای، کجا رفت وای وای وا وای، کجا رفت وای وای وا وای، کجا رفت وای وای وا وای، کجا رفت وای وای وا وای، کجا رفت همش دلم می گیره، همش تنم اسیره خنجر زدم خوب نشد، بل بل زدم جور نشد همش دلم می گیره، همش تنم اسیره خنجر زدم خوب نشد، بل بل زدم جور نشد ما را به جام هندی، ما را به رسم رندی ما را به رنج دوری، ما را به عشق و شوری ما را به راز فاشی، ما را به آش و لاشی ما را به حامله ی باکره، ما را به شهید زنده ما را به حامله ی باکره، ما را به شهید زنده همش دلم می گیره، همش تنم اسیره خنجر زدم خوب نشد، بل بل زدم جور نشد همش دلم می گیره، همش تنم اسیره خنجر زدم خوب نشد، بل بل زدم جور نشد ما را به شیخ موبایل دار، ما را به بسیجی فایل دار ما را به نهضت حسین، ما را به فرودگاه خمین ما را به رهبر صوفی، ما را به تایپ کوفی ما را به حامله ی باکره، ما را به شهید زنده ما را به آسفالت سوراخ، ما را به لذت آخ ما را به حامله ی باکره، ما را به شهید زنده همش دلم می گیره، همش تنم اسیره خنجر زدم خوب نشد، بل بل زدم جور نشد همش دلم می گیره، همش تنم اسیره خنجر زدم خوب نشد، بل بل زدم جور نشد