آخرین بوسه شهرام شبپره FIVETAMUSIC

آخرین بوسه

تاریخ: بهمن 08، 1391

افسوس میخورم وقتی میرفتی،چرا صدات نکردم پشیمونم برای آخرین بار، چرا نگات نکردم! افسوس میخورم وقتی میرفتی،چرا صدات نکردم چرا بوسه تلخ آخرین رو از لبات نکردم! حالا میدونم که هیچکس نمیشه بهتر از تو میدونم عزیزم من عاشقترم از تو حالا میدونم که هیچکس نمیشه بهتر از تو عزیزم میدونم من عاشقترم از تو چرا از تو و عشق تو بریدم نمیدونم چرا اشکای چشماتو ندیدم چرا حتی تو رو تو خواب ندیدم نمیدونم چرا از خواب غفلت نپریدم نمیدونم چرا نمیدونم،چرا نمیدونم ولی میدونم که هیچکس نمیشه بهتر از تو میدونم عزیزم من عاشقترم از تو، حالا میدونم که هیچکس نمیشه بهتر از تو عزیزم میدونم من عاشقترم از تو افسوس میخورم وقتی میرفتی،چرا صدات نکردم پشیمونم برای آخرین بار، چرا نگات نکردم! افسوس میخورم وقتی میرفتی،چرا صدات نکردم چرا بوسه تلخ آخرین رو از لبات نکردم! حالا میدونم که هیچکس نمیشه بهتر از تو میدونم عزیزم من عاشقترم از تو حالا میدونم که هیچکس نمیشه بهتر از تو عزیزم میدونم من عاشقترم از تو چرا از تو و عشق تو بریدم نمیدونم چرا اشکای چشماتو ندیدم چرا حتی تو رو تو خواب ندیدم نمیدونم چرا از خواب غفلت نپریدم نمیدونم چرا نمیدونم،چرا نمیدونم ولی میدونم که هیچکس نمیشه بهتر از تو میدونم عزیزم من عاشقترم از تو، حالا میدونم که هیچکس نمیشه بهتر از تو عزیزم میدونم من عاشقترم از تو من عاشقترم از تو، من عاشقترم از تو